EDUKACIJA / SUPERVIZIJA

Štampa El. pošta |

Tim KS je kroz svoj rad prošao edukacije iz oblasti
- Psiho socijalne podrške;
o Osnovna znanja o psihološkoj traumi sa težištem na ratnoj traumi
o Psihološke posljedice, simptomi ratnih trauma
o Terapijske tehnike u radu sa traumatiziranim osobama
o Rad sa traumatiziranom djecom, osnovne dječje traumatizacije, tehnike u radu
o Zaštita mentalnog zdravlja pomagača
o Grupe za samopomoć
o Organizacijski razvoj
o Komunikacija
o Konflikt
o Stres - Kriza - Trauma
o Nasilje kao izvor traumatizacije
o Nasilje u partnerskim odnosima
o Nasilje nad djecom
o Trgovina ljudima - Trafiking
o Ovisnost od droga
o Spolno prenosive bolesti, znaci oboljenja i prevencija
o Pravni okvir zaštite od nasilja u porodici i trgovine ljudima


- Joga
- Trening za trenere

I niz seminara iz drugih oblasti vezanih za posao svake aktivistice pojedinačno

Također, KS tokom svoga rada održava supervizije za tim od raznih stručnjaka iz BIH (Medica- Zenica, Viva žene - Tuzla) i inostranstva (David Becker - Njemačka)

Za svoje korisnice koje su također i implementatori Projekta (posjetiteljice) KS redovno održava edukaciju o gerijatriji.